แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

ท้องถิ่นก้าวไกล
ร่วมใจไปใช้สิทธิ  ไม่คิดขายเสียง

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด
วันอาทิตย์ที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๓

เอกสารแนบท้าย