[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
[ Close ]
หน้าแรก | สารจากนายกเทศมนตรี | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | สำหรับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
<< ย้อนกลับ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

      สภาพทั่วไป

1.1    ประวัติความเป็นมา

                ตำบลบ้านเป็ดแยกออกจากตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด เมื่อปี   2539   เดิมตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลบ้านเป็ด ปี 2540  ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ปัจจุบัน และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2547   เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น

 

1.2    ที่ตั้ง

               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ดได้รับการประกาศยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16°   24´   - 16°   28´   เหนือ   และเส้นแวงที่ 102°    41´   -  102°   49´   ตะวันออก อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12    ( สายขอนแก่น - ชุมแพ ) ระยะทาง 12  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ               ติดต่อกับ   ตำบลแดงใหญ่ ตำบลศิลา และเทศบาลนครขอนแก่น     
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ เทศบาลนครขอนแก่น
ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลเมืองเก่า
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ตำบลบ้านหว้า และตำบลบ้านทุ่ม

 

1.3   เนื้อที่

              เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีเนื้อที่   45  ตางรางกิโลเมตร   หรือ 28,689 ไร่ อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 23 หมู่บ้าน   ตามตารางที่ 1.1 ซึ่งแสดงชื่อหมู่บ้านและพื้นที่หมู่บ้าน

 

1.4   ภูมิประเทศ

              ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีพื้นที่ทางทิศเหนือบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นลาดเทไปทางด้ายทิศตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญคือ บึงหนองโคตร  บึงกี  และแก่งน้ำต้อน  ซึ่งอยู่ตานล่างสุด พื้นที่สุงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 153 - 203  เมตร

 

1.5   จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีทั้งหมด  23  หมู่บ้าน 

 

ตารางที่  1.1  จำนวนหมู่บ้านและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

    หมู่ที่                    หมู่บ้าน                      พื้นที่หมู่บ้าน  ( ไร่ )     
1 บ้านเป็ด 1,575
2 บ้านเป็ด 1,800
3 บ้านเป็ด 2,137
4 บ้านโคกฟันโปง 1,797
5 บ้านหัวทุ่ง 1,197
6 บ้านคำไฮ 500
7 บ้านกอก 787
8 บ้านหนองโจด 2,000
9 บ้านหนองขาม 1,050
10 บ้านคำไฮ 411
11 บ้านสันติสุข 1,125
12 บ้านกอกน้อย 500
13 บ้านพรสวรรค์ 812
14 บ้านหัวทุ่งนคร 2,000
15 บ้านหนองขาม 1,125
16 บ้านแก่นพยอม 1,150
17 บ้านเดชา 1,250
18 บ้านเป็ด 1,563
19 บ้านกงัวานนิเวศน์ 643
20 บ้านสุภัทรา 1,100
21 บ้านโคกฟันโปง 2,584
22 บ้านแก่นทอง 750
23 บ้านไทรทอง 831
รวม 23  หมู่บ้าน 28,689   ไร่

 

1.6   ประชากร

                   มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  20,384  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  38,737  คน 

                   มีความหนาแน่นเฉลี่ย   860  คน / ตารางกิโลเมตร

                   ประชากรมีรายได้เฉลี่ย   99,572  บาท / ปี

 

ตารางที่ 1.2    ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

หม่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวมทั้งหมด
ขาย หญิง
1 362 520 538 1,058
2 812 966 1,201 2,167
3 261 452 471 923
4 628 781 834 1,615
5 703 520 574 1,094
6 787 795 912 1,707
7 1,893 1,349 1,668 3,017
8 3,150 2,257 2,507 4,764
9 733 694 728 1,422
10 492 438 460 898
11 835 738 808 1,546
12 1,039 744 786 1,530
13 270 266 266 532
14 1,316 816 903 1,719
15 1,209 863 995 1,858
16 879 683 842 1,525
17 542 519 580 1,099
18 260 471 470 941
19 1,115 654 728 1,382
20 938 606 692 1,298
21 1,585 1,326 1,608 2,934
22 1,109 1,047 1,279 2,326
23 805 662 720 1,382
 รวม    21,723   ครัวเรือน      18,167   คน      20,570   คน      38,737   คน  

 

 

สถิติการเปลี่ยนแปลงประชากร

ย้อนหลัง  3  ปี

(  ประจำปี  พ.ศ.  2554  -   2557  )

  หมู่

ที่

  ปี  พ.ศ.  2554    ปี  พ.ศ.  2555    ปี  พ.ศ.  2556  -  มีนาคม  2557  อัตราการเปลี่ยนแปลง
2556  -  2557  (%)
      ชาย           หญิง            รวม             ชาย            หญฺิง           รวม       ชาย หญิง รวม

1

518

536

1,054

532

541

1,073

519

538

1,057

เพิ่มขึ้น

0.28

2

802

1,129

1,931 

850 

1,202 

 2,052

969 

 1,229

 2,198

 เพิ่มขึ้น

13.82

3

459

478

 973

455

 473

 928

 448

 474

 922

ลดลง 

-5.24

4

765

781

 1,546

 765

 817

 1,528

 784

 831

 1,615

 เพิ่มขึ้น

4.46

5

464

486

 950

 488

 526

 1,014

 517

 575

 1,092

 เพิ่มขึ้น

14.94

6

809

908

 1,717

 807

 916

 1,723

 792

 909

 1,701

 ลดลง

-0.93

7

1,104

1,421

 2,525

 1,244

 1,576

 2,820

 1,344

 1,663

 3,007

 ลดลง

-19.08

8

1,875

2,108

 3,983

 2,145

 2,378

 4,523

 2,239

 2,496

 4,735

 เพิ่มขึ้น

18.88

9

689

696

 1,385

 696

 705

 1,401

 691

 722

 1,413

 เพิ่มขึ้น

2.02

10

459

475

 934

 450

 467

 917

 437

 464

 901

 ลดลง

-3.53

11

689

749

 1,438

 713

 789

 1,502

 734

 804

 1,538

 เพิ่มขึ้น

 6.95

12

648

697

 1,345

 695

 723

 1,418

 734

 783

 1,517

 เพิ่มขึ้น

 12.78

13

227

236

 463

 256

 261

 517

 257

 268

 525

 เพิ่มขึ้น

 13.39

14

490

541

 1,031

 631

 722

 1,353

 793

 879

 1,672

 เพิ่มขึ้น

 38.33

15

744

826

 1,570

 794

 887

 1,681

 859

 982

 1,841

 เพิ่มขึ้น

 17.26

16

475

571

 1,046

 639

 753

 1,392

 678

 841

 1,519

 เพิ่มขึ้น

 45.21

17

468

526

 994

 500

 552

 1,052

 511

 578

 1,089

 เพิ่มขึ้น

 9.55

18

460

452

 912

 475

 469

 944

 472

 474

 946

 เพิ่มขึ้น

 3.72

19

612

673

 1,285

 636

 691

 1,327

 661

 721

 1,382

 เพิ่มขึ้น

 7.54

20

592

670

 1,262

 579

 665

 1,244

 596

 679

 1,275

 เพิ่มขึ้น

 1.03

21

1,159

1,416

 2,575

 1,261

 1,577

 2,838

 1,308

 1,591

 1,899

 เพิ่มขึ้น

 12.58

22

981

1,181

 2,162

 998

 1,240

 2,238

 1,037

 1,272

 2,309

 เพิ่มขึ้น

 6.79

23

636

686

 1,322

705 

 744

1,449 

 650

 716

 1,366

 เพิ่มขึ้น

 3.32

รวม 16,125 18,242 34,367 17,314 19,674 36,988 18,030 20,489 38,519  เพิ่มขึ้น     12.08

 

 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

     2.1   อาชีพ

             ประชากรประกอบอาชีพหลายอย่าง  เช่น  ค้าขาย  รับราชการ ทำการเกษตร และอาชีพอื่น ๆ  เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อเขตเทศบาลนครขอนแก่น  ประชากรส่วนใหญ่มีาชีพรับจ้าง  เช่น   ช่างปูน  ช่างไม้  ช่างทาสี  กรรมกร  และรับจ้างทั่วไป

   2.2    จำนวนสถานประกอบการ / ส่วนราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

 

1 โรงเเรม / รีสอร์ท       14         แห่ง  
2 ปั๊มน้ำมัน 13        แห่ง       
3 ปั๊มแก๊ส 2 แห่ง
4 ร้านแก๊ส 4 แห่ง
5 โรงงาน 11 แห่ง
6 โรงสีข้าว 10 แห่ง
7 ร้านค้า 405 แห่ง
8 ร้านอาหาร / กาแฟ / คาราโอเกะ 148 แห่ง
9 ร้านค้าวัสดุ 30 แห่ง
10 ร้านเช่า VCD / DVD 7 แห่ง
11       ร้านอินเตอร์เนต / เกมส์ / คอมพิวเตอร์      73 แห่ง
12 ร้านซักรีด 31 แห่ง
13 ร้านเย็บผ้า 8 แห่ง
14 ร้านเสริมสวย 86 แห่ง
15 ร้านตัดผมชาย 16 แห่ง
16 รับซื้อของเก่า 20 แห่ง
17 ร้านเชื่อมโลหะ 8 แห่ง
18 คลังสินค้า 25 แห่ง
19 หอพัก / บ้านเช่า 329 แห่ง
20 โรงขนมจีน 9 แห่ง
21 โรงกลึง 5 แห่ง
22 ล้าง อัด ฉีด 3 แห่ง
23 อู่ซ่อมรถยนต์ 59 แห่ง
24 ร้านซ่อมรถจักรยายนต์ 38 แห่ง
25 สนามบิน 1 แห่ง
26 โรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง
27  อพาร์ทเมนท์  22 แห่ง
28  บริษัท / ห้างหุ้นส่วน จำกัด  211 แห่ง
29  มินิมาร์ท / เซเว่น / แฟมิลี่มาร์ท  36 แห่ง
30  หมู่บ้านจัดสรร  52 แห่ง
31  ร้านอิเล็กทรอนิกส์  3 แห่ง
32  ทำรางน้ำ  1 แห่ง
33  ตลาด / ตลาดเอกชน  5 แห่ง
34  จำหน่ายอะไหล่รถยนต์  11 แห่ง
35  ร้านจำหน่ายผลิดภัณฑ์ทางการเกษตร  1 แห่ง
36  ร้านชุบโครเมียม  1 แห่ง
37  ร้านรับ - ฝากรถยนต์  1 แห่ง
38  ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  10 แห่ง
39  โรงพักไก่  3 แห่ง
40  ร้านเครื่องปั้นดินเผา  1 แห่ง
41  ร้านผลิตเฟอร์นิเจอร์  3 แห่ง
42  ร้านรับจำนำทะเบียนรถ  2 แห่ง
43  คลีนิก  14 แห่ง
44  ร้านติดตั้งผ้าม่าน  2 แห่ง
45  ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  6 แห่ง
46  โรงอิฐประสาน  2 แห่ง
47  โรงเรียนเอกชน / สถานรับเลี้ยงเด็ก  6 แห่ง
48  ร้านขายยา  21 แห่ง
49  ขายต้นไม้  3 แห่ง
50  นวดแผนไทย  7 แห่ง
 51  ร้านไปรษณีย์  7 แห่ง
 52  เคาะพ่นสีรถยนต์  1 แห่ง 
 53  โรงงานปลาร้า  1  แห่ง
 54  ร้านรับทำเหล็กดัด  6  แห่ง
 55  ร้านแอร์  12  แห่ง
 56  ร้านซ่อมสายพาน  1  แห่ง
 57  เสารับ - ส่งสัญญาณโทรศัพท์  18  แห่ง
 58  โรงงานลูกชิ้น  2  แห่ง
 59  บริษัทเปลี่ยนถ่ายยางรถยนต์  1  แห่ง
 60  ร้านกระจกอลูมิเนียม  11  แห่ง
 61  สำนักงานบัญชี  7  แห่ง
 62  บริษัทรับประมูลงาน  1  แห่ง
 63  ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด  1  แห่ง
 64  ร้านแกรนิต  3  แห่ง
 65  สอนขับรถยนต์  1  แห่ง
 66  คัดเมล็ดพันธุ์พืช  1  แห่ง
 67  บริการรถเช่า  4  แห่ง
 68  ไดร์ฟกอร์ฟ  1  แห่ง
 69  ปั๊มหลอด  2  แห่ง
 70  ร้านเย็บถุงเท้า  1  แห่ง
 71  โรงพิพม์  3  แห่ง
 72  ร้านรับทำเบาะ  6  แห่ง
 73  สถานีเติมน้ำมันท่าอากาศยาน  1  แห่ง
 74  บริษัทประกันภัย  4  แห่ง
 75 บ ริษัทเคเบิลทีวี  1  แห่ง
 76  บริษัทรับทำความสะอาด  1  แห่ง
 77  ผลิตแผ่นยิปซั่ม  1  แห่ง
 78  สปา  3  แห่ง
 79  ตู้ A.T.M. ธนาคาารกสิกรไทย  7  แห่ง
 80  ตู้ A.T.M. ธนาคาารไทนพาณิชย์  7  แห่ง
 81  ตู้ A.T.M. ธนาคาารกรุงไทย  8  แห่ง
 82  ตู้ A.T.M. ธนาคาารออมสิน  9  แห่ง
 83  ตู้ A.T.M. ธนาคาารกรุงเทพฯ  5  แห่ง
 84  ตู้ A.T.M. ธนาคาารกรุงศรีอยุธยา  4  แห่ง
 85  ขายรถยนต์  6  แห่ง
 86  ร้านสนุกเกอร์  2  แห่ง
 87  ร้านบริการ รับ - ส่งสินค้า  1  แห่ง
 88  ร้นผลิตเครื่องสแตนเลส / สแตนเลส  6  แห่ง
 89  ร้ายถ่ายเอกสาร  6  แห่ง
 90  ผลิตถังน้ำประปา  1  แห่ง
 91  ผลิตอาหาร  2  แห่ง
 92  รถเครนรับจ้าง  1  แห่ง
 93  รับทำกรอบรูป  1  แห่ง
 94  รับ - ส่งเอกสาร  1  แห่ง
 95  ผลิตน้ำดื่ม  2  แห่ง
 96  รับเหมาก่อสร้าง  1  แห่ง
 97  รัานรับทำป้าย  4  แห่ง
 98  ร้านวัสดุุการแพทย์  1  แห่ง
 99 ร้านอาบน้ำ / ตัดขนสุนัข  3  แห่ง
 100  ตัวแทนทรูมูฟ  1  แห่ง
    101     สถานที่ราชการ  20  แห่ง

 

      2.3    สถานการณ์คลัง

                ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มียอดเงินสะสมในปีงบประมาณ ที่สามารถนำมาใช้ได้  จำนวน  1,970,310.21   บาท   (  ณ  วันที่   31  พฤษภาคม   2557  )

       

การคลังเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แบบสรุป ยอดรายรับ  -  รายจ่ายจริง    ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2553  -  2555 

รายการ ปี  2554
รายรับจริง
ปี  2555
รายรับจริง
ปี  2556
รายรับจริง
 ประมาณการ
ปี  2557
รายรับ        
หมวดภาษีอากร 7,186,808.65 8,872,363.73 10,578,726.65 9,890,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 3,206,966.00 3,528,652.90 3,904,864.50 3,720,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 401,318.70 1.039,118.71 1,004,348.57 1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเต็ด 1,070,716.55 582,937.40 688,268.00 730,000.00
หมวดภาษีจัดสรร 99,451,418.05 118,141,944.94 143,361,737.27 132,160,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,642,348.00 26,901,989.00 30,224,784.00 37,000,000.00
เงินอุดหนุน - ระบุวัตถุประสงค์ 15,586,120.00 20,498,090.35 30,134,985.00 -
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น 155,545,725.95 179,565,097.03 219,897,713.99 185,000,000.00

 

 

รายการ ปี  2554
รายจ่ายจริง
ปี  2555
รายจ่ายจริง
ปี  2556
รายจ่ายจริง
 ประมาณการ
ปี  2557
รายจ่าย        
งบกลาง 16,666,059.83 15,615,693.43 16,497,786.18 20,683,580.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 15,210,848.75 16,758,879.38 16,842,369.69 25,094,620.00
ค่าจ้างชั่วคราว 16,586,444.27 22,044,863.61 23,238,810.71 28,689,960.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 29,689,497.10 36,229,248.46 38,598,518.04 46,602,340.00
ค่าสาธารณูปโภค 906,137.00 1,011,212.62 1,538,991.00 1,238,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป 2,785,830.81 2,296,900.00 2,767,642.87 4,150,000.00
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ - - - -
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       50,361,335.75 45,530,002.17 68,135,140.41 58,540,700.00
รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น 132,206,153.51 139,486,799.67 167,619,258.90 185,000,000.00

 

 

3.   สภาพทางสังคม

         3.1   การศึกษา

                 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น                      1              แห่ง     
โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
โรงเรียนมีธยมศึกษา 2 แห่ง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง
สถานที่ออกกำลังกาย 18 แห่ง
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 8 แห่ง

     

         3.2   สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด  /   สำนักสงฆ์                                      17          แห่ง    
โบสถ์       7      แห่ง

       

          3.3   วัฒนธรรม  ประเพณี  และกิจกรรมที่สำคัญ   

   1   งานบุญมหาชาติประจำปี     ประมาณเดือน        กุมภาพันธ์  -  เมษายน   
   2 งานประเพณีสงกรานต์     ประมาณเดือน        เมษายน
   3 งานบุญบั้งไฟประจำปี     ประมาณเดือน        พฤษภาคม  -  มิถุนายน
   4 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา     ประมาณเดือน        กรกฏาคม
   5 งานประเพณีลอยกระทง     ประมาณเดือน        พฤศจิกายน
   6 งานบ้านเป็ดมินิมาราธอน                            ประมาณเดือน        ธันวาคม

 

        3.4   สาธารณสุข

 

   1   สถานีอนามัยประจำตำบล  /  หมู่บ้าน                         1            แห่ง   
   2 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านเป็ด                                          1      แห่ง
   3 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     18      แห่ง
   4 คลินิก     10      แห่ง

 

        3.5    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

   1   สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด        1            แห่ง   
   2 กลุ่ม   อ.ป.พ.ร.                                      231       คน
   3 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง       3       คัน
   4 รถตรวจการ   (  สายตรวจ  )       2       คัน

 

 

4.   การบริการพื้นฐาน

      4.1    การคมนาคมทางบก

                นับว่ามีความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากมีถนนสายสำคัญตัดผ่าน  ถนนภายในหมู่บ้านโดยทั่วไปอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ส่วนมากเป็นถนนคอนกรีต  ถนนทางหลวงที่พาดผ่านเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  ได้แก่  ทางหลวงหมายเลข  12  ( ขอนแก่น - ชุมแพ )  ส่วนถนนสายสำคัญของหมู่บ้านจะเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและมีรถยนต์โดยสารประจำทางอยู่หลายสายด้วยกัน  ได้แก่

                ©   รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านหัวทุ่ง - คำไฮ  สาย 2  (สีเหลือง)   รับผู้โดยสารบ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่  5  ,  14  บ้านคำไฮ  หมู่ที่  6  ,  10   และบ้านโคกฟันโปง  หมู่ที่  4 ,  21     และบ้านไทรทอง  หมู่ที่  23

                ©   รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านกอก  สาย  9   ( สีฟ้า)   รับผู้โดยสารบ้านกอกหมู่ที่  7   บ้านกอกน้อย  หมู่ที่  12   และบ้านหนองโจด  หมู่ที่  8   รวมถึงหมู่บ้านเอื้ออาทรเฟส 1  ,  2   ,  3   ,   4

                ©   รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านเป็ด  สาย  5  (สีเขียว)   รับผู้โดยสารบ้านเป็ด  หมู่ที่  1  ,  2  ,  3  ,  18   ผ่านหน้าหมู่บ้านเดชา   หมู่ที่  16    ผ่านหน้าหมู่บ้านแก่นพยอม   หมู่ที่  17

                ©   รถยนต์โดยสารประจำทาง  ร.8    สาย  5  (สีเขียว)   รับผู้โดยสารบ้านสันติสุข   หมู่ที่  11  บ้านแก่นทอง   หมู่ที่  22   บ้านสุภัทรา   หมู่ที่  20

                ©   รถยนต์โดยสารประจำทาง   สาย  11  (สีขาว)   รับผู้โดยสารผ่านหมู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่  9  ,  15

 

       4.2   การคมนาคมทางอากาศ

                ท่าอากาศยานขอนแก่น  หรือ   สนามบินนานาชาติขอนแก่น  ( Khonkaen  International  Airport )    สนามบินนานาชาติขอนแก่นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

       4.3   การโทรคมนาคม

                ©    มีที่ทำการไปรษณีย์ของเอกชนให้บริการในพื้นที่

       4.4   การไฟฟ้า

                ©    เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อยู่ในเขตให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์  และพลังงานความร้อนในเขตอำเภอน้ำพอง  ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

       4.5   แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

   1   ลำน้ำ  ,   ลำห้วย       1            แห่ง   
   2 บึง  ,   หนอง  และอื่น ๆ     .                                       11      แห่ง

       4.6   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

   1   ฝาย        3            แห่ง   
   2 บ่อน้ำตื้น                                    212      แห่ง
   3 บ่อโยก  ( บาดาล )                                                     95      แห่ง

 

 

5.  ข้อมูลอื่น ๆ

       5.1    ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   ( แสดงทรัพยากรในธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด )

                                 ©   แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ    ได้แก่  

 

   1   บึงกี        1            แห่ง   
   2 บึงหนองโคตร                                   1      แห่ง
   3 หาดทรายเทียม                                                            1      แห่ง

       

       5.2    มวลชนจัดตั้งขึ้น

                                

   1    กลุ่มสตรีแม่บ้าน    1,953          คน   
   2  กลุ่ม   อ.ส.ม.                                360       คน
   3 กลุ่ม   อปพร.                                          231       คน
   4 กลุ่ม   รปม.      194       คน
   5 อื่น ๆ  ( กลุ่มเยาวชน ,  สตรี      170       คน
   6 ชุมชนย่อย        84     ชุมชน  

      

       5.3   บริการประชาชน  /  ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสาร

 

   1   ตู้   A.T.M.        40         แห่ง   
   2 สัญญาณเสาโทรศัพท์                                10      แห่ง
   3 เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  ( www.banped.org )            

    

6.   ลักษณะทางการเมืองการบริหาร

        6.1   ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด   ประกอบด้วย

  

   1   นายประทีป  เสาผล          ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  1    
   2 นายบัวฮอง  บุญจวง                         รองประธาน ฯ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  2
   3 นามสมพงษ์   พรหมแสง       เลขานุการสภา  ฯ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  2
   4 นายลำพูน   เมืองสนธิ์        สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  1
   5 นางพิมพ์ชนก   ชมโคกสูง     สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  1
   6 นายสุพล   โต๊ะปั้ง     สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  1
   7 นายณัฐพันธุ์   สืบสุพันธ์วงศ์          สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  1
   8 นายประเสริฐ   สัสดีไกรสร     สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  2
   9 --     สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  2
 10 นายบุณเพ็ง   สุทธิ     สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  2
 11 นายวิเชียร  แพงมา     สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  2
 12 นางสาวปิยวรรณ   จิตตะมัย      สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  1

     

       6.2    ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด   ประกอบด้วย

 

   1   นายไพศาล  จิตตะมัย                                      นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด     
   2 นางสาวพิจิตรา  สิทธิเวช   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด  คนที่  1
   3 นายเจริญ   แพงโพนทอง   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด  คนที่  2
   4 นายวงกต  โสดาสร้อย   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด
   5 นายบุญหลาย   แก้วลือ   เลขานุการนายกเศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

 

  ( 2 )   ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

            2.1   ศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

                     เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีอัตรากำลัง  ประกอบด้วย  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน   342   อัตรา  ดังนี้ 

                  

จำนวนบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  ปีงบประมาณ  2558

  ลำดับ สังกัด จำนวน           รวม          
     ข้าราชการ        ลูกจ้างประจำ           ภารกิจ                  ทั่วไป        
1 ฝ่ายบริหาร 3 - - - 3
2 สำนักปลัดเทศบาล 13 2 28 35 78
3 กองคลัง 12 2 10 12 36
4 กองช่าง 11 - 17 31 59
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       6 1 26 78 111
6 กองการศึกษา 8 - 9 7 24
7 กองสวัสดิการสังคม 4 - 5 5 14
8 กองวิชาการและแผนงาน 6 - 7 4 17
รวม 63 5 102 172 342

 

 

ข้อมูลจาก  :  แผนพัฒนาสามปี  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  (  พ.ศ. 2558 - 2560 )

แก้ไขข้อมูลล่าสุด  :  วันที่  7  กันยายน   พ.ศ.  2558

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน


<< ย้อนกลับ