[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
[ Close ]
หน้าแรก | สารจากนายกเทศมนตรี | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | สำหรับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
<< ย้อนกลับ
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.   ที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ดได้รับการประกาศยกระดับฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนที่ราบสูง
โคราช อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 24 ลิปดา
เหนือ ถึง 16 องศา 28 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 102 องศา 41 ลิปดาตะวันออก  ถึง 102 องศา 49 ลิปดาตะวันออก
อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายขอนแก่น-ชุมแพ)
ระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

  ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ      ตำบลแดงใหญ่ ตำบลศิลา และเทศบาลนครขอนแก่น 
  
ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ      เทศบาลนครขอนแก่น 
 
ทิศใต้                         ติดต่อกับ      ตำบลเมืองเก่า 
 
ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ      ตำบลบ้านหว้า และตำบลบ้านทุ่ม 

2.  เนื้อที่

          เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,689 ไร่ อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 23 หมู่บ้าน ตามตารางที่ 1.1 ซึ่งแสดงชื่อหมู่บ้านและพื้นที่หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
หมู่ที่ หมู่บ้าน พื้นที่หมู่บ้าน (ไร่)
1 บ้านเป็ด 1,575
2
บ้านเป็ด
1,800
3
บ้านเป็ด
2,137
4 บ้านโคกฟันโปง 1,797
5
บ้านหัวทุ่ง
1,197
6
บ้านคำไฮ
500
7
บ้านกอก
787
8
บ้านหนองโจด
2,000
9
บ้านหนองขาม
1,050
10
บ้านคำไฮ 
411
11
บ้านสันติสุข 
1,125
12
บ้านกอกน้อย
500
13
บ้านพรสวรรค์
812
14 บ้านหัวทุ่งนคร 2,000
15
บ้านหนองขาม 
1,125
16
บ้านแก่นพยอม
1,150
17
บ้านเดชา 
1,250
18
บ้านเป็ด 
1,565
19 บ้านกังวานนิเวศน์ 643
20 บ้านสุภัทรา 1,100
21 บ้านโคกฟันโปง 2,584
22 บ้านแก่นทอง 750
23 บ้านไทรทอง 831
รวม 23 หมู่บ้าน 28,689 (ไร่)
 
3.  ประชากร
 • มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  20,384  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  38,737  คน
 • มีความหนาแน่นเฉลี่ย  860  คน/ตารางกิโลเมตร
 • ประชากรมีรายได้เฉลี่ย  99,572  บาท/ปี
 
หมู่ที่
 
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
รวมทั้งหมด 
( คน )
ชาย
หญิง
1 362 520 538 1,058
2
812
966
1,201
2,167
3
261
452
471
923
4
628
781
834
1,615
5
703
520
574
1,094
6
787
795
912
1,707
7
1,893
1,349
1,668
3,017
8
3,150
2,257
2,507
4,765
9
733
694
728
1,422
10
492
438
460
898
11
835
738
808
1,546
12
1,039
744
786
1,530
13
270
266
266
532
14
1,316
816
903
1,719
15
1,209
863
995
1,858
16
879
683
842
1,525
17
542
519
580
1,099
18
260
471
470
941
19
1,115
654
728
1,382
20
938
606
692
1,298
21
1,585
1,326
1,608
2,934
22
1,109
1.047
1,279
2,326
23
805
662
720
1,382
  รวม  
   21,723    ครัวเรือน 
   18,167    คน
    20,570    คน
    38,737       คน
  

           * หมายเหตุ    ข้อมูลทะเบียนราษฎร    เดือน  พฤษภาคม    2557

4.  สถิติการเปลี่ยนแปลงประชากร    ย้อนหลัง  3  ปี   (  ประจำปี พ.ศ. 2554 - 2557 )

 

 

 
หมู่ที่
 
ปี พ.ศ. 2554
 
ปี พ.ศ. 2555
 
ปี พ.ศ. 2556 - มีนาคม  พ.ศ. 2557
 
อัตราการเปลี่ยนแปลง
 
ชาย
 
หญิง
 
รวม
 
ชาย
 
หญิง
 
รวม
 
ชาย
 
หญิง
 
รวม
 
ปี 2556-2557 (%)
1 518

536

1,054

532

 541

1,073

519

538

1,057 เพิ่มขึ้น 0.28
2

802

1,129

 1,931 

850 

1,202

 2,052 

969

1,229

2,198

เพิ่มขึ้น

13.82
 
3

459

478

973

 455

473

 928

448

474

922

ลดลง
 
-5.24
 
4

 

765

 781

 1,546

 765

817

 1,582

 784

 831

 1,615

เพิ่มขึ้น

 
 4.46
 
5

464

486

950

 488

 526

 1,014

 517

 575

 1,092

เพิ่มขึ้น
 
 14.94
 
6

 

809

908

1,717

807

 916

 1,723

 792

 909

 1,701

ลดลง
 
 -0.93
 
7

 1,104

1,412

 2,525

 1,244

 1,576

 2,820

 1,344

 1,663

 3,007

ลดลง

 

-19.08

 
8

1,875

2,108

 3,983

 2,145

 2,378

 4,523

 2,239

 2,496

 4,735

เพิ่มขึ้น
 
 18.88
 
9

 689

 696

1,385

 696

 705

 1,401

 691

 722

 1,413
เพิ่มขึ้น
 
 2.02
 
10

 459

475

934

 450

 467

917

 437

 464

 901

ลดลง

 

 -3.53

 
11

689

 749

 1,438

713

 789

 1,502

 734

 804

 1,538

เพิ่มขึ้น
 
 6.95
 
12

 648

 697

1,345

 695

 723

 1,418

 734

 783

 1,517

เพิ่มขึ้น
 
 12.78
 
13

 227

236

 463

 256

 261

 517

 257

 268

 525

เพิ่มขึ้น

 
 13.39
 
14

490

 541

1.031

 631

 722

 1,353

 793

 879

 1,672
เพิ่มขึ้น
 
 38.33
 
15

744

 826

 1,570

 794

 887

 1,681

 859  982  1,841

เพิ่มขึ้น

 
 17.26
 
16

 475

571

1,046

 639

 753

1,392

678 
 841  1,519

เพิ่มขึ้น

 
 45.21
 
17

 468

 

 

526

 

 

 

994

 

500

 

552

 

 

1,052

 

511

578 

1,089
 
เพิ่มขึ้น
 
9.55
 
18

 

 

 
 460

 

 

 
 452

 

 

 
 912
 475

 

 

 469

 

 

 944
472 
 474  946
 
เพิ่มขึ้น
 
 3.72
 
19

 

 

 
 612

 

 

 
 673

 

 

 
 1,285
 636

 

 

 691

 

 

 1,327

 661  721  1,382

 

 

 
เพิ่มขึ้น
 
 7.54
 
20

 

 

 
 592

 

 

 
 670

 

 

 
 1,262
 579

 665

 

 

 1,244

 596  679  1,275

 

 

 
เพิ่มขึ้น

 

 

 
 1.03
 
21

 

 

 
 1,159

 

 

 
 1,416

 

 

 
 2,575

 1,261

 1,577

 

 

 2,838

 1,308  1,591  1,899

 

 

 
เพิ่มขึ้น
 
 12.58
 
22

 

 

 
 981

 

 

 
 1,181

 

 

 
 2,162

 998

 1,240

 

 

 2,238
 1,037  1,272  2,309
 
เพิ่มขึ้น
 
 6.79
 
23

 

 

636

 

 

 
 686

 

 

 
 1,322

 

 

 705

 

 

 744

 

 

1,499 
 659  716 1,366 
 
เพิ่มขึ้น
 
 3.32
 
รวม
 
 
 
16,125
 
 
 18,242
 
 
 34,367
 
 
 17,314
 
 
19,674 
36,988 
 18,030  20,489  38,519
 
เพิ่มขึ้น
 12.08

5.  ภูมิประเทศ 

 • ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีพื้นที่สูงทางด้านทิศเหนือบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นลาดเทไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มมีแหล่งแม่น้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญคือ บึงหนองโคตร บึงกี และแก่งน้ำต้อน ซึ่งอยู่ตอนล่างสุด พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 153-203 เมตร
สภาพทางเศรษฐกิจ
1.  อาชีพ
          ประชากรประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น ทำการเกษตร รับราชการ และอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากมีเขตติดต่อพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างทาสี กรรมกร และรับจ้างทั่วไป
 1. หน่วยงานธุรกิจในเขต เทศบาลตำบล

  โรงแรม(รีสอร์ท) จำนวน 14 แห่ง

  ปั๊มน้ำมัน

  ปั๊มแก๊ส

  จำนวน

  จำนวน

  13

  2

  แห่ง

  แห่ง

  ร้านแก๊ส จำนวน 4 แห่ง
  โรงงาน จำนวน 11 แห่ง
  โรงสีข้าว จำนวน 10 แห่ง
  ร้านค้า จำนวน 405 แห่ง
  ร้านอาหาร/กาแฟ จำนวน 148 แห่ง
  ร้านค้าวัสดุ จำนวน 30 แห่ง
  ร้านเช่าวีดีโอ จำนวน 7 แห่ง
  ร้านอินเตอร์เน็ต จำนวน 23 แห่ง
  ร้านซักรีด จำนวน 31 แห่ง
  ร้านเย็บผ้า จำนวน 8 แห่ง
  ร้านเสริมสวย จำนวน 86 แห่ง
  ร้านตัดผมชาย จำนวน 16 แห่ง
  รับซื้อของเก่า จำนวน 20 แห่ง
  ร้านเชื่อมโลหะ จำนวน 8 แห่ง
  บริษัท จำนวน 25 แห่ง
  คลังสินค้า จำนวน 25 แห่ง
  หอพัก – ห้องเช่า จำนวน 329 แห่ง
  โรงขนมจีน จำนวน 9 แห่ง
  โรงกลึง จำนวน 5 แห่ง
  ล้างอัดฉีด จำนวน 3 แห่ง
  อู่ซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ จำนวน 38 แห่ง
  สนามบิน จำนวน 1 แห่ง

  ร้านเซเว่น/แฟมิลี่มาร์ท

  โรงพิมพ์

  ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์-

  เพือการเกษตร

  ร้านชุบโครเมี่ยม

  ร่านรับ - ฝากรถยนต์

  ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมฯ

  โรงพักไก่

  ร้านเครื่องปั้นดินเผา

  ร้านผลิตเฟอร์นิเจอร์

  ร้านจำนำทะเบียนรถ

  ร้านติดตั้งผ้าม่าน

  ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

  คลีนิค

  โรงอิฐประสาน

  โรงเรียนอนุบาล

  ร้านขายยา

  ขายต้นไม้

  นวดแผนไทย

  ร้านไปรษณีย์

  เคาะพ่นสี รถยนต์

  โรงงานปลาร้า

  ร้านรับทำเหล็กดัด

  ร้านแอร์

  ร้านซ่อมสายพาน

  เสารับ -ส่งสัญญาณโทรศัพท์

  โรงงานลูกชิ้น

  บรืษัทเปลี่ยนถ่ายยาง รย.

  ร้านกระจก อลูมิเนียม

  สำนักงานบัญชี

  บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กฯ

  บริษัทรับประมูลงาน

  ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด

  ร้านหินอ่อนแกรนิต

  บริษัทสอนขับรถยนต์

  บริษัทคัดเมล็ดพันธุ์พืช

  บริษัทให้เช่ารถยนต์

  ไดร์กอล์ฟ

  ปั๊มหลอด

  ร้านเย็บถุงเท้า

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

   

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  จำนวน

  24

  3

  1

   

  1

  1

  10

  3

  3

  2

  2

  2

  5

  10

  2

  4

  18

  3

  7

  7

  1

  1

  5

  10

  1

  11

  2

  1

  10

  5

  3

  1

  1

  2

  1

  1

  10

  1

  2

  1

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

   

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

  แห่ง

   

 2. สถานการณ์การคลัง

  ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มียอดเงินสะสมในปีงบประมาณ ที่สามารถนำมาใช้ได้จำนวน 439,879.07บาท (ณ เดือนวันที่ 23 พฤษภาคม 2555) 

  การคลังเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

  แบบสรุปยอดรายรับ-รายจ่ายจริง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2554

  รายการ
  ปี 2552
  รับจริง
  ปี 2553
  รับจริง
  ปี 2554
  รับจริง
  ประมาณการ
  ปี 2555
  รายรับ
   
   
   
   
  หมวดภาษีอากร
  5,054,239.00
  6,027,957.22
  7,186,808.65
  7,280,000.00
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
  2,333,320.70
  3,248,268.10
  3,206,996.00
  2,985,000.00
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
  296,976.18
  187,723.43
  401,318.70
  350,000.00
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
  647,607.70
  596,478.00
  1,070,716.55
  710,000.00
  หมวดภาษีจัดสรร
  49,629,174.73
  71,131,582.69
  99,451,418.05
  99,250,000.00
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
  35,321,133.59
  20,191,099.00
  28,642,348.00
  34,425,000.00
  เงินอุดหนุน - ระบุวัตถุประสงค์
  4,492,920.00
  22,745,300.00
     15,586,120.00
  ------
  รวมเงินรายรับทั้งสิ้น
  98,225,371.90
  124,128,408.44
  155,545,725.95
  145,000,000.00

 

          

 

 

รายการ
ปี 2552
รายจ่ายจริง
ปี 2553
รายจ่ายจริง
ปี 2554
รายจ่ายจริง
ประมาณการ
ปี 2555
รายจ่าย
 
 
 
 
งบกลาง
5,128,470.99
14,715,765.0
16,666,059.83
22,592,120.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
11,756,466.81
13,864,471.30
15,210,848.75
18,005,100.00
ค่าจ้างชั่วคราว
14,729,773.53
14,578,893.92
16,586,444.27
19,737,500.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
29,012,750.01
25,304,366.09
29,689,497.10
43,305,280.00
ค่าสาธารณูปโภค
699,300.97
924,656.48
906,137.00
834,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป
3,599,060.80
4,156,220.33
2,785,830.81
3,351,400.00
หมวดรายจ่ายอื่นๆ
   4,598,264.00
3,530,126.00
-
-
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
24,163,544.27
11,297,177.65
50,361,335.75
37,174,600.00
รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น
93,687,631.38
88,371,676.80

132,206,153.51

145,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 สภาพทางสังคม

1.  การศึกษา

วิทยาลัยการพยาบาล 1 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
โรงเรียนคนตาบอด 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง
สถานที่ออกกำลังกาย 18 แห่ง
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 8 แห่ง

 2.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์ 17 แห่ง
โบสถ์ 7 แห่ง

 3.  วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมที่สำคัญ
                        1.  งานบุญมหาชาติประจำปี ประมาณเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 
                        2.  งานประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน 
                        3.  งานบุญบั้งไฟประจำปี ประมาณเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 
                        4.  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม 
                        5.  งานประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

 4.  สาธารณสุข

          สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                  จำนวน                     1             แห่ง
          ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.บ้านเป็ด               จำนวน                     1             แห่ง
          ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                  จำนวน                    18            แห่ง
          คลินิก                                                          จำนวน                    10            แห่ง
 
5.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          สถานีตำรวจภูธรย่อย                                   จำนวน                      1            แห่ง
          กลุ่ม อปพร.                                                จำนวน                   231           คน
          กลุ่มรปม.                                                    จำนวน                   194           คน
          รถบรรทุกน้ำดับเพลิง                                   จำนวน                      3            คัน
          รถตรวจการ (สายตรวจ)                                จำนวน                      2            คัน
 

 

การบริการพื้นฐาน

1.     การคมนาคมทางบก 

  นับว่ามีความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีถนนสายสำคัญตัดผ่าน ถนนภายในหมู่บ้านโดยทั่วไปอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีส่วนมากเป็นถนนคอนกรีต   ถนนทางหลวงที่พาดผ่าน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 12 (ขอนแก่น – ชุมแพ) ส่วนถนนสายสำคัญของหมู่บ้านจะเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านและมีรถยนต์โดยสารประจำทางอยู่หลายสายด้วยกัน ได้แก่

                    ± รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านหัวทุ่ง–คำไฮ สาย 2 (สีเหลือง) รับผู้โดยสารบ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่  5,14 บ้านคำไฮ หมู่ที่ 6,10 และบ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 4,21,23
                    ± รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านกอก สาย  9  (สีฟ้า)  รับผู้โดยสารบ้านกอก   หมู่ที่ 7     
บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 12   และบ้านหนองโจด หมู่ที่ 8
                    ± รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านเป็ด สาย 5 (สีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านเป็ด หมู่ที่ 1,2,3,18 
                    ± รถยนต์โดยสารประจำทาง ร.8 สาย 5 รับผู้โดยสารบ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 บ้านแก่นทอง หมู่ที่ 22 และบ้านสุภัทรา หมู่ที่ 20
                    ± รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 11 (สีขาว) รับผู้โดยสารผ่านหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 , 15

2.    การโทรคมนาคม
                   ± มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของเอกชนเปิดให้บริการในพื้นที่

3.    การไฟฟ้า
                    ± เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อยู่ในเขตบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลิตกระแส ไฟฟ้าจากพลังน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์  และพลังงานความร้อนในเขตอำเภอน้ำพองทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้  

4.    แหล่งน้ำธรรมชาติ
          ลำน้ำ , ลำห้วย                                        จำนวน                    1          แห่ง
          บึง , หนอง และอื่น ๆ                                จำนวน                   11         แห่ง

5.     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          ฝาย                                                      จำนวน                  3             แห่ง
          บ่อน้ำตื้น                                                จำนวน                  212         แห่ง          
          บ่อโยก
(บ่อบาดาล)                                  จำนวน                  95          แห่ง

 

ข้อมูลอื่น ๆ

1.    ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรในธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป็ด)
          Ø   มีสถานที่ท่องเที่ยว (บึงหนองโคตร)         จำนวน                   1            แห่ง

2.    มวลชนจัดตั้ง
          Ø กลุ่มสตรีแม่บ้าน                                    จำนวน                  267         คน
          Ø กลุ่ม อสม.                                           จำนวน                  350         คน
          Ø กลุ่ม อปพร.                                          จำนวน                  231        คน
          Ø กลุ่ม รปม.                                            จำนวน                  194        คน
          Ø อื่น ๆ (กลุ่มเยาวชน, สตรี)                         จำนวน                  170        คน
          Ø ชุมชนย่อย                                            จำนวน                   83         คน

3.    บริการประชาชน/ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสาร
          Ø ตู้ ATM                                                  จำนวน                   21          แห่ง
          Ø สัญญาณเสาโทรศัพท์                                จำนวน                   5           แห่ง

          Ø เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีเวปไซด์ของตนเอง www.banped.org

4.    ลักษณะทางการเมืองการบริหาร

     4.1 ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประกอบด้วย
 

1
นายสุพล   โต๊ะปั้ง
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
2
นางพิมพ์ชนก   ชมโคกสูง
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
3
นายลำพูน   เมืองสนธิ์
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
4
นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
 เลขานุการสภา ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 
5
นายณัฐพันธุ์  สืบสุพันธ์วงศ์
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 
6
นายประทีป   เสาผล
 รองประธานสภา ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 
7
นายบัวฮอง   บุญจวง
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 
8
นายวิเชียร   แพงมา
 ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
9
นายประเสริฐ   สัสดีไกรสร
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
10
นายจำนงค์  วงษ์คำคูณ
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
11
นายบุญเพ็ง   สุทธิ
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
12
นายสมพงษ์   พรหมแสง
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2


     4.2 ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน 
          รองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน

                  ดร. ปรีดา  นิลสาคู     ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด
 
 
 
     ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
     * ศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
     (1) จำนวนบุคลากร                                       จำนวน                  283         คน
       ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล                          จำนวน                    99          คน
       ตำแหน่งในกองคลัง                                       จำนวน                    33          คน
       ตำแหน่งในกองช่าง                                        จำนวน                    53          คน
       ตำแหน่งในกองสาธารณสุข                              จำนวน                    79          คน
       ตำแหน่งในกองการศึกษา                                จำนวน                    19          คน          
     (2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
       ประถมศึกษา                                                จำนวน                     43          คน
       มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                 จำนวน                    150         คน
       ปริญญาตรี   / สูงกว่า ป.ตรี                              จำนวน                 87  /  3       คน

 


<< ย้อนกลับ