[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
[ Close ]
หน้าแรก | สารจากนายกเทศมนตรี | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | สำหรับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
<< ย้อนกลับ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

      สภาพทั่วไป

1.1    ประวัติความเป็นมา

                ตำบลบ้านเป็ดแยกออกจากตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด เมื่อปี   2539   เดิมตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลบ้านเป็ด ปี 2540  ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ปัจจุบัน และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2547   เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น

 

1.2    ที่ตั้ง

               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ดได้รับการประกาศยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16   24   - 16   28   เหนือ   และเส้นแวงที่ 102    41   -  102   49   ตะวันออก อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12    ( สายขอนแก่น - ชุมแพ ) ระยะทาง 12  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ               ติดต่อกับ   ตำบลแดงใหญ่ ตำบลศิลา และเทศบาลนครขอนแก่น     
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ เทศบาลนครขอนแก่น
ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลเมืองเก่า
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ตำบลบ้านหว้า และตำบลบ้านทุ่ม

 

1.3   เนื้อที่

              เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีเนื้อที่   45  ตางรางกิโลเมตร   หรือ 28,689 ไร่ อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 23 หมู่บ้าน ตามตารางที่ 1.1 ซึ่งแสดงชื่อหมู่บ้านและพื้นที่หมู่บ้าน

 

1.4   ภูมิประเทศ

              ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีพื้นที่ทางทิศเหนือบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นลาดเทไปทางด้ายทิศตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญคือ บึงหนองโคตร  บึงกี  และแก่งน้ำต้อน  ซึ่งอยู่ตานล่างสุด พื้นที่สุงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 153 - 203  เมตร

 

1.5   จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีทั้งหมด  23  หมู่บ้าน 

 

ตารางที่  1.1  จำนวนหมู่บ้านและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

    หมู่ที่                    หมู่บ้าน                      พื้นที่หมู่บ้าน  ( ไร่ )     
1 บ้านเป็ด 1,575
2 บ้านเป็ด 1,800
3 บ้านเป็ด 2,137
4 บ้านโคกฟันโปง 1,797
5 บ้านหัวทุ่ง 1,197
6 บ้านคำไฮ 500
7 บ้านกอก 787
8 บ้านหนองโจด 2,000
9 บ้านหนองขาม 1,050
10 บ้านคำไฮ 411
11 บ้านสันติสุข 1,125
12 บ้านกอกน้อย 500
13 บ้านพรสวรรค์ 812
14 บ้านหัวทุ่งนคร 2,000
15 บ้านหนองขาม 1,125
16 บ้านแก่นพยอม 1,150
17 บ้านเดชา 1,250
18 บ้านเป็ด 1,563
19 บ้านกงัวานนิเวศน์ 643
20 บ้านสุภัทรา 1,100
21 บ้านโคกฟันโปง 2,584
22 บ้านแก่นทอง 750
23 บ้านไทรทอง 831
รวม 23  หมู่บ้าน 28,689   ไร่

 

1.6   ประชากร

                   มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  20,384  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  38,737  คน 

                   มีความหนาแน่นเฉลี่ย   860  คน / ตารางกิโลเมตร

                   ประชากรมีรายได้เฉลี่ย   99,572  บาท / ปี

 

ตารางที่ 1.2    ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

หมู่ที่
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร ( ชาย )
จำนวนประชากร ( หญิง )
รวมทั้งหมด  ( คน )
1 362  520  538 1,058 
2 812  966  1,201  2,167
3 261  452  471  923
4 628 <span style="font-

<< ย้อนกลับ